Kompensacja przyrodnicza

W ramach działań kompensacyjnych oferujemy:
– ochronę ptaków i nietoperzy podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynkach,
Termoizolacje oraz termomodernizacje budynków są obecnie najskuteczniejszym i najszerzej stosowanym sposobem na redukcję kosztów ogrzewania istniejących budynków. Obiekty budowlane mogą stanowić miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków i nietoperzy. Nieprawidłowe przeprowadzenie prac ociepleniowych prowadzi do pozbawienia dziennego schronienia, miejsca rozrodu niektórych gatunków ptaków lub zimowiska nietoperzy.
– montaż, nadzór i monitoring sztucznych kryjówek dla nietoperzy nad zbiornikami wodnymi w lasach, parkach i innych terenach umożliwiających zaspokojenie ich potrzeb pokarmowych
Nietoperze, jako zwierzęta owadożerne stanowią naturalny czynnik środowiska w walce ze szkodnikami na terenach rolnych, leśnych, w parkach itp. Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce podlegają ścisłej ochronie. Jednym z zagrożeń jest malejąca liczba naturalnych i sztucznych schronień odpowiadających wymaganiom zimowania i rozrodu oraz dostępu do wody i miejsc żerowania. Liczebność nietoperzy można zwiększyć poprzez montaż sztucznych schronień lub dostosowanie istniejących obiektów.
– szkolenia z powyższego zakresu skierowane do pracowników inspektoratów nadzoru budowlanego, spółdzielni mieszkaniowych, firm budowlanych, urzędów administracji rządowej i samorządowej.