Zajmujemy się planowaniem w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

Realizowane przez nas projekty uwzględniają na pierwszym miejscu prawa człowieka oraz środowiska, w którym żyje.

Działamy na szerokiej płaszczyźnie od projektów dotyczących utrwalonej tkanki miejskiej po tereny dzikie i chronione prawem jako formy ochrony przyrody.

Mamy doświadczenie w planowaniu:

– projektów planu ochrony rezerwatów przyrody,

– przedinwestycyjnym, w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,

– kompensacji przyrodniczych, na terenach zdegradowanych bądź silnie przekształconych przez człowieka.

W ramach zwiększenia bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych i rolniczych:

– nadzór przyrodniczny przy termomodernizacjach.

Współpracujemy z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz przyrodnikami z organizacji pozarządowych
w całej Polsce.

 

ZESPÓŁ

Damian Czajka

z wykształcenia leśnik, z zamiłowania ornitolog. Specjalizuje się w ekspertyzach przyrodniczy na potrzeby programów rolno-środowiskowo-klimatycznych.
Uczestnik krajowych i regionalnych monitoringów przyrodniczych, min; Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska), Monitoring efektywności programów rolnośrodowiskowych na Lubelszczyźnie, monitoring dolin rzecznych. Uczestnik licznych projektów czynnej ochrony siedlisk i gatunków.

Bierze czynny udział w projektach badawczych, obozach naukowych itp.

W swym dorobku ma wykonanie ponad 160 ekspertyz rolnośrodowiskowych, inwentaryzację przyrodnicze, nadzory ornitologiczne w ramach termomodernizacji budynków. Uczestniczył w zbieraniu danych i opracowaniu raportów dla farm wiatrowych, przebudowy drogi wojewódzkiej 776. Posiada uprawnienie do prac na wysokościach, umiejętności te wykorzystuje w działaniach przyrodniczych.

Uczestnik 41 Polskiej Wyprawy Antarktycznej na stację im. Henryka Arctowskiego, gdzie pracował min. przy monitoringu ekologicznym ptaków, oraz ssaków płetwonogich.

 

Rafał Bielecki  doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytutu Geografii, Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego, zajmuje się badaniem wpływu rolniczej działalności człowieka na jakość wód powierzchniowych w zlewni Nidzicy.

Łukasz Misiuna specjalista zarządzania zasobami przyrodniczymi, ornitolog, chiropterolog, edukator przyrodniczy. Autor i uczestnik programów badawczych i monitoringów przyrodniczych. Autor i współautor  przyrodniczych publikacji naukowych i publicystycznych. Koordynator prac zespołów badawczych.

Folder PDF

ikona_pdf
Pobierz folder

Referencje

Skontaktuj się z nami w celu podania hasła.

Referencje