EKSPERTYZY PRZYRODNICZE

– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – inwentaryzacja siedlisk i zwierząt, woj. mazowieckie (Geoprotect) 2017

– ocena wpływu budowy kopalni torfu na grzyby, porosty, mszaki, rośliny siedliska i płazy, woj. świętokrzyskie (Agro Trade) 2017

– ocena wpływu inwestycji na pomnikową aleję drzew, woj. świętokrzyskie (Agro Trade) 2017

– ekspertyza przyrodnicza w sprawie planowanego ośrodka narciarskiego na górze Kotarz, gmina Brenna (Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot) 2017

– inwentaryzacja sów na terenie Puszczy Białowiskiej (Stowarzyszenie Ochrony Sów) 2017

– Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna w związku z termomodernizacją budynku Naczelnej Organizacji Technicznej w Kielcach (NOT) 2016

– Opinia ornitologiczna dotycząca wycinki drzew na potrzeby inwestycji drogowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina 27+138 dł. około  2 km” na terenie woj. świętokrzyskiego (Skanska) 2016

– Opinia ornitologiczna dla rozbudowy drogi w Pińczowie (Skanska) 2016

– Inwentaryzacja chiropterologiczna gminy Rybnik (Vanellus Eco) 2016

– opracowanie i realizacja projektu „Biobloki. Projekt nasadzeń alei drzew i budowy  trzech miniparków osiedlowych” w ramach programu „Sieć Przyjaciół Drzew – inicjatywy obywatelskie dla przyrody” koordynowanego przez Fundację EkoRozwoju” (2015 – 2016)

-Inwentaryzacja chiropterologiczna dla doliny potoku Północnego od ulicy Szklanej do ulicy Wojska Polskiego – Radom (Vanellus Eco) 2015 r.

– Inwentaryzacja dla doliny potoku od Potkanowa wraz z ekologicznie związanymi terenami sąsiadującymi w granicach administracyjnych Radomia (Vanellus Eco) 2015 r.

-Inwentaryzacja dla użytku ekologicznego „Polana” – Radom (Vanellus Eco) 2015 r.

– Koncepcja rewitalizacji osiedla na Stoku w Kielcach – część przyrodnicza (Stowarzyszenie MOST) 2015

-opracowanie Planu Ochrony rezerwatu przyrody „Dolina Potoku Rudno”, RDOŚ Kraków (2014)

-inwentaryzacja chiropterofauny doliny rzeki Pacynki i cieku Mnich, Urząd Miasta Radom, woj. mazowieckie (2014)

-monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla planowanych dwóch farm wiatrowych woj. mazowieckie (2013/2014)

-inwentaryzacja chiropterofauny i nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją Górnośląskiego Centrum Medycznego, Katowice, (2013/2014)

-monitoring chiropterofauny Świętokrzyskiego Parku Narodowego (2013)

-koordynacja i opracowanie czterech projektów Planów Ochrony dla rezerwatów stepowych „Skowronno”, „Skotniki Górne”, „Przęślin”, „Góry Wschodnie” na Ponidziu, w tym monitoring ptaków, ssaków (w tym nietoperzy), gadów i płazów, woj. świętokrzyskie (2013)

-Raport dotyczący prognozy oddziaływania na środowisko planowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach oraz planowanej kopalni wapienia „Kamienna Góra” k/Obic woj., świętokrzyskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą (2013)

-Inwentaryzacja zoologiczna i botaniczna dla potrzeb budowy południowej obwodnicy Kielc (2012)

-projekt kompensacji przyrodniczych (budowa zastępczych zbiorników wodnych dla płazów) przy budowie obwodnicy Wałcza woj. zachodniopomorskie (2012)

-screening  ornitologiczny  i  chiropterologiczny  dla  projektowanej  farmy  wiatrowej,  woj. świętokrzyskie (2012)

-Ekspertyza   chiropterologiczna   dla   potrzeb   prac   termomodernizacyjnych   Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie (2012)

-Ekspertyza chiropterologiczna dla potrzeb prac remontowych elewacji budynku wielorodzinnego w Kielcach (2012)

-biegły sądowy ornitolog powołany przez prokuraturę w Opolu (2012)

-Ekspertyza chiropterologiczna dla potrzeb prac termomodernizacyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (2012)

-Ekspertyza ornitologiczna dla rozbudowy Skawińskiego Obszaru Technologicznego, woj. małopolskie (2012)

-Raport oddziaływania farmy wiatrowej na chiropterofaunę, woj. świętokrzyskie (2012) -Raport oddziaływania farmy wiatrowej na ptaki, woj. świętokrzyskie (2012)

-Raport oddziaływania elektrowni wiatrowej na chiropterofaunę, woj. świętokrzyskie (2012)

-Raport oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej na ornitofaunę, chiropterofaunę, ssaki, płazy, gady, bezkręgowce oraz raport botaniczny, woj. świętokrzyskie (2010-2012);

-Raport oddziaływania na chiropterofaunę farmy wiatrowej, woj. świętokrzyskie (2011)

-screening chiropterologiczny pod farmę wiatrową, woj. świętokrzyskie (2011)

-opinie ornitologiczne pod wycinkę drzew i krzewów w związku z inwestycjami budowlanymi, woj. świętokrzyskie, łódzkie, małopolskie (Skanska) (2010-2011)

-opinia chiropterologiczna pod termomodernizację Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (2011)

-chiropterologiczny  monitoring  przedwykonawczy  dla  projektowanej  farmy  wiatrowej  woj. świętokrzyskie (2011)

-screening ornitologiczny i chiropterologiczny oraz monitoring przedwykonawczy dla projektowanej farmy wiatrowej woj. świętokrzyskie (2011)

-współautor raportu oddziaływania inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu w/c DN 250 relacji Parszów-Kielce (Parszów-Masłów) na środowisko przyrodnicze oraz na obszary Natura 2000” (2010) udział w zespole prowadzącym monitoring ornitologiczny na Obszarze Natura 2000 „Dolina Nidy” dla RDOŚ Kielce (2010)

-screening chiropterologiczny dla projektowanej farmy wiatrowej woj. małopolskie (2010)

-screening i monitoring przed wykonawczy dla projektowanej farmy wiatrowej woj. świętokrzyskie (2010)

-inwentaryzacja ornitologiczna na potrzeby inwestycji „Rozbudowa szpitala na Czerwonej Górze”(2010)

-Inspektor Nadzoru Przyrodniczego przy budowie gazociągu Jędrzejów – Kowala (2010) „Inwentaryzacja faunistyczna projektowanej południowej obwodnicy śródmieścia Kielc na odcinku od ul.            Krakowskiej do ul. Ściegiennego ze szczególnym uwzględnieniem        gatunków Natura 2000 oraz innych chronionych prawem polskim” (2009)

-„Opinia przyrodnicza dotycząca wpływu projektowanej/przebudowywanej trasy S7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów na zwierzęta chronione , ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących w obrębie obszarów Natura 2000: „Dolina Nidy”, „Wzgórza Chęcińsko – Kieleckie”, – „Ostoja Sobkowsko – Korytnicka”, „Dolina Białej Nidy” (2008)

-„Inwentaryzacja przyrodnicza projektowanej/przebudowywanej trasy S7 na odcinku Wiśniówka – Chęciny ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących w obrębie obszarów Natura 2000: „Wzgórza Chęcińsko – Kieleckie”, „Ostoja Wierzejska”, „Dolina Bobrzy” (2008)

-kierownik zespołu prowadzącego inwentaryzację organizmów Natura 2000 dla Nadleśnictwa Zagnańsk woj. świętokrzyskie (2008)

-udział w pracach zespołu prowadzącego inwentaryzację organizmów Natura 2000 w Nadleśnictwie Daleszyce woj. świętokrzyskie (2007)